یادمان نرود...

 

یادمان نرود..

     ذره ای حقیقت پشت هر   " فقط یک شوخی بود! "

              اندکی کنجکاوی پشت  " همین طوری پرسیدم! "

  قدری احساسات پشت  " به من چه اصلا! "

                            مقداری خرد پشت  " چه میدونم! "

              و کمی درد پشت  " اشکالی ندارد! "

                                                                    وجود دارد ..

/ 0 نظر / 14 بازدید